Skip links

Wspólnym szlakiem!

Chcemy iść z Wami wspólnym szlakiem! Kandydujemy w wyborach na funkcję Naczelnika ZHP i na zespół Głównej Kwatery ZHP na 42. Zjeździe ZHP w 2022 roku.

null
null

Wspólnym szlakiem!

Związek Harcerstwa Polskiego to miejsce rozwoju kolejnych pokoleń aktywnych i zaangażowanych obywateli. To bezpieczna przestrzeń pełna sytuacji wychowawczych, będąca miejscem nauki nowych rzeczy i zdobywania sprawności na całe życie, a także popełniania błędów, które dają szansę na doskonalenie. Siłą harcerstwa jest trafne odczytywanie aktualnych wyzwań i program, który odpowiada na zmieniające się potrzeby społeczne.

Najważniejszą rolą Głównej Kwatery powinno być zarządzanie organizacją. Nie można zapominać jednak o tym, że Główna Kwatera ma słuchać, obserwować, rozmawiać i być obok. Ma być gronem ekspertów w swoich dziedzinach, służących radą i pomocą. Ma kierować organizacją i prowadzić wspólnym szlakiem. Właśnie taki zespół chcę zbudować. Razem z nim chcę tworzyć przyszłość, czerpiąc z przeszłości.

Uwierzcie mi – to nie była łatwa decyzja. Obecna sytuacja w ZHP jest dużym wyzwaniem. Postanowiłam jednak, że chcę rozwijać dalej naszą organizację przede wszystkim dla tych tysięcy zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowniczek i wędrowników dla których harcerstwo jest wielką przygodą i inspiracją, skąd czerpią pozytywne wzorce, gdzie szukają autorytetów. Chcę razem ze swoim zespołem wziąć odpowiedzialność za Związek Harcerstwa Polskiego.

Nasz program opiera się na pięciu głównych filarach:
 • null
  Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.

 • null
  Poprawa współpracy na poziomie władz naczelnych oraz pomiędzy Główną Kwaterą a komendantkami/komendantami i komendami chorągwi.

 • null
  Uporządkowanie spraw finansowych i gospodarczych.

 • null
  Poprawienie wizerunku zewnętrznego ZHP.

 • null
  Patrzenie w przyszłość – organizacji 26. Światowego Jamboree Skautowego.

Zachęcam Was do zapoznania się z tym, czego chcemy dla ZHP.

Nie chcemy dzielić, chcemy łączyć. Chcemy wprowadzić nową jakość współpracy i rozmowy. ZHP nie stać na to, aby trawił go konflikt. ZHP nie może już dłużej tracić na tej sytuacji.

Pójdźmy dalej wspólnym szlakiem! Sprawmy, aby w 2025 roku ZHP był wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce, która dzięki sprawności swojego działania jest skuteczna wychowawczo i odpowiedzialna społecznie.

Czuwaj!

hm. Martyna Kowacka
kandydatka na funkcję Naczelniczki ZHP

null

Nasz program

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości

W ostatnim czasie jeszcze wyraźniej widzimy, jak wielki wpływ ma na nas otaczająca nas rzeczywistość. Odbija się ona na naszym prywatnym życiu, jak i na naszym harcerskim szlaku. Już nie czekamy na powrót normalności – wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to nasza nowa normalność, której przyszło nam stawić czoła. Zauważamy, jak ważnym, a naszym zdaniem najważniejszym zadaniem, jest odnalezienie się organizacji w nowej rzeczywistości i pomoc w znalezieniu w niej swojego miejsca harcerkom i harcerzom.

Specjalistyczne wsparcie

Nowa – szybko zmieniająca się rzeczywistość – pokazuje nam, jak wiele problemów mają członkinie i członkowie ZHP, z którymi czasami drużynowi nie są w stanie sobie poradzić i potrzebują wsparcia. Izolacja społeczna tylko pogłębiła wśród nastolatków problemy – między innymi ze zdrowiem psychicznym.

Chcemy utrzymać stałe wsparcie psychologiczne, jakie zapewnia STREFA POMOCY. Chcemy rozwijać działanie zespołu psycholożek i psychologów, którzy mogą wspierać drużynowych w trudnych sytuacjach. Chcemy skorzystać z już wypracowanych, między innymi podczas Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego, rozwiązań i wdrożyć je w organizacji.

Wsparcie drużynowych

Drużynowe i drużynowi mierzą się z problemem odchodzących z jednostek zuchów, harcerek i harcerzy oraz z wieloma trudnymi sytuacjami swoich podopiecznych np. natury osobistej spowodowanymi pandemią, ale również z włączaniem w działalność jednostek dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Chcemy wspierać drużynowych, dając im narzędzia do pracy pomagające w codziennym działaniu. Chcemy zapewnić wszystkim drużynowym możliwość przeszkolenia się z Systemu Instrumentów Metodycznych, który przeszedł ostatnio reformę. Uważamy, że jest to kluczowy proces, który powinien się wydarzyć i który wesprze pracę jednostek. To dzięki temu działaniu dostarczymy drużynowym narzędzia do jeszcze lepszej pracy zbudowanej w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy oraz do stosowania harcerskiego systemu wychowawczego.

Dzięki kompleksowemu wprowadzeniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych, ZHP będzie jeszcze skuteczniejsze wychowawczo. Stworzony system pozwala bowiem na kształtowanie każdej ze stref rozwoju człowieka.

Wsparcie hufców

Hufce – to one bezpośrednio wspierają drużynowych. Chcemy, we współpracy z chorągwiami, wzmacniać hufce w tym, aby adekwatnie do potrzeb potrafiły metodycznie i programowo wspierać i inspirować drużynowe i drużynowych.

Obszary wsparcia na jakie chcemy położyć nacisk to rozumienie i świadome stosowanie harcerskiego systemu wychowawczego, oraz pozyskiwanie kadry. Zdajemy sobie sprawę, że hufce mają w tym zakresie różne problemy i potrzeby. Chcemy odpowiedzieć na nie w sposób adekwatny – między innymi pomóc hufcom w pozyskiwaniu kadry 35+.

Szczepy

Pandemia pokazała nam, jak ważne są szczepy. Zauważyliśmy, że sytuacja epidemiczna dużo bardziej dotknęła samodzielnie działające jednostki, niż te działające w szczepach.

Chcemy wspierać powstawanie szczepów – promować, informować i edukować w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że powstawanie szczepów i wspieranie już istniejących to kierunek, w którym musimy jako organizacja podążać.

Poprawienie współpracy na poziomie władz naczelnych oraz pomiędzy GK a komendantkami i komendantami oraz komendami chorągwi

Doszliśmy do momentu, w którym sytuacja na poziomie centralnym niestety wpływa na działanie podstawowych jednostek organizacyjnych. Niewątpliwie nie powinno mieć to miejsca. Wyższe poziomy struktury powinny wspierać drużynowych, a nie dostarczać im zmartwień i niepewności. Poprawienie współpracy jest jednym z naszych priorytetów, aby przywrócić naszej organizacji jedność i umiejętność współdziałania. Chcemy zaprosić inne władze do stołu, abyśmy razem odbudowali wspólnotę i czuli się współodpowiedzialni za organizację. Chcemy pokazać, że możemy na poziomie centralnym nie zapominać o systemie pracy z kadrą.

Współpraca władz centralnych

Konstruktywna współpraca, która prowadzi do realizacji wspólnych celów, gdzie każda z władz zajmuje się obszarem, który należy do jej kompetencji, to naszym zdaniem pierwszy krok do poprawy relacji na poziomie centralnym. Chcielibyśmy wrócić do praktyki, która działała za czasów, gdy to hm. Stefan Mirowski był Przewodniczącym ZHP: konwentu władz naczelnych. Miałoby to być spotkanie prezydium Rady Naczelnej, prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej, prezydium Naczelnego Sądu Harcerskiego oraz Naczelniczki ZHP wraz z zastępcami, podczas którego byłaby możliwość omawiania problemów, konsultacji działań, uzgadniania zasad współdziałania i tworzenia płaszczyzny współpracy i współodpowiedzialności za organizację. Chcielibyśmy, aby konwent odbywał się pod przewodnictwem przewodniczącego ZHP, który stoi na straży jedności organizacji.

Współpraca z komendantkami/komendantami i komendami chorągwi

Na samym początku naszej współpracy z komendantkami, komendantami i komendami chorągwi chcielibyśmy wypracować jej zasady oraz sposób komunikacji, aby była ona sprawna, efektywna i konstruktywna. Współpracę chcielibyśmy oprzeć na wzajemnym komunikowaniu potrzeb, dotrzymywaniu zobowiązań oraz na wspólnym uzgadnianiu rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest wiele sytuacji, w których Główna Kwatera ZHP może, a nawet powinna, mieć służebną rolę wobec chorągwi i być dla nich wsparciem.

Chcielibyśmy odwiedzać chorągwie, by je wspierać – szukać obszarów, nad którymi wspólnie możemy pracować i razem wprowadzać zmiany. Chcemy pomóc komendantkom i komendantom, o ile wyrażą taką chęć, we wprowadzaniu nowoczesnych i efektywnych standardów zarządzania w zakresie planowania, organizacji zasobów, realizacji projektów, organizacji kontroli i kultury organizacji.

Rolą Głównej Kwatery ZHP jest także wspieranie komend chorągwi na poziomie operacyjnym, np. poprzez wydawanie pełnomocnictw czy konsultacje. Powinno dziać się to tak, by nie blokować efektywnego działania chorągwi we wszystkich obszarach.

Kultura organizacji

Chcemy pracować nad kulturą organizacji. Abyśmy mogli efektywnie realizować misję ZHP, tworząc konstruktywny klimat działania i współpracy.

Wiedza i praktyki z zakresu zarządzania kulturą organizacji w ciągu ostatnich 10 lat przybrały na znaczeniu w realizacji celów – w biznesie, jak i w organizacjach non-profit. To zarządzanie oparte między innymi na  wzajemnym szacunku, konstruktywnej komunikacji, budowaniu motywacji wewnętrznej i elastycznym adaptowaniu się do zmian nazywane czasami “zarządzaniem po ludzku”.  Pochylimy się nad dobrymi praktykami wypracowywanymi przez inne organizacje i zastanowimy się, które z nich warto wdrożyć w ZHP i wesprzeć nimi budowanie wspólnoty. W procesie pracy z kulturą organizacji chcemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów zewnętrznych.

Pracę w obszarze kultury organizacji, w oparciu o wartości harcerskie, chcemy zacząć od władz centralnych. Kultura zmienia się powoli i wszelki brak konsekwencji w dłuższej perspektywie nie jest wskazany. Mamy tego świadomość. Natomiast ZHP nie może sobie pozwolić, by dziś nie rozpocząć tej zmiany.

Rada Młodych

Zaangażowanie młodych jest dla nas niezwykle ważnym elementem, który pozwoli ZHP się rozwijać. ZHP powinno być organizacją młodych, wspieraną przez dorosłych. To młodzi najlepiej wiedzą czego potrzebują. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby ich słuchać. W ZHP istnieje już Rada Drużynowych, której działania chcemy kontynuować. Mamy również wiele pomysłów, co zrobić, aby usłyszeć głos wędrowników i młodych instruktorów. Jednym z nich jest powołanie Rady Młodych, która byłaby ciałem konsultacyjnym poziomu centralnego. Rada miałaby składać się z przedstawicieli różnych środowisk w wieku 16-26 lat.

Uporządkowanie spraw finansowych i gospodarczych

Wiemy, że uporządkowanie spraw finansowych i gospodarczych to niezwykle trudne zadanie. Chcemy zrobić to dobrze, systemowo i kompleksowo. Dlatego naszą pracę chcemy zacząć od zlecenia zewnętrznej firmie przeprowadzenia profesjonalnego audytu. Jesteśmy przekonani, że dogłębne poznanie obszaru oraz zespół ekspertów pozwoli nam uporządkować wiele spraw. Chcemy być sprawni w działaniu, tak aby efektywne gospodarowanie finansami i majątkiem ZHP wspierało realizację misji ZHP.

Pozyskiwanie środków oraz Program Rozwoju Organizacji Harcerskiej i Skautowych na lata 2018-2030

Naszym celem będzie utrzymanie środków, które ZHP otrzymuje w ramach programu ROHiS. Cały czas chcemy dawać możliwość dofinansowania wartościowych działań służących realizacji misji ZHP i rozwoju organizacji.

Chcemy zintensyfikować działania służące pozyskiwaniu środków – rozbudujemy zespół, który będzie się tym zajmował nie tylko dla poziomu centralnego, ale będzie także wspierał pozyskiwanie środków na poziomie chorągwi.

Centrum Wychowania Morskiego i s/y Zawisza Czarny

Sprawa, którą żyje nie tylko nasza organizacja – sprawa ta stała się tematem medialnym. To będzie jedno z naszych pierwszych działań – kwestia uporządkowania spraw związanych z CWM ZHP oraz naszym flagowym żaglowcem. Zawisza Czarny to olbrzymia część naszej historii i tożsamości – nie stracimy go. Wprowadzimy program naprawczy, aby uratować naszą legendę. Oczywiście zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje dokładnie zapoznamy się z całym materiałem oraz skonsultujemy rozwiązania ze środowiskiem wodnym. Zmienimy charakter wykorzystywania żaglowca tak, aby stał się miejscem rozwoju dzieci i młodzieży oraz miejscem, gdzie realizuje się wychowanie morskie. Opracujemy program szkoleniowy, którego celem będzie wykształcenie kadry modułu wodnego podczas Jamboree w 2027 roku, w tym sterników, oficerów i załogi Zawiszy. W kwestii CWM poczekamy na raport likwidatora i później, również po konsultacjach, będziemy podejmować dalsze decyzje.

Grupa ZHP

Chcemy przeanalizować dotychczasowe rozwiązania – i te, które funkcjonowały przez lata i te zaproponowane przez ostatni skład Głównej Kwatery ZHP. Po zasięgnięciu opinii ekspertów podejmiemy takie decyzje, których konsekwencje będą jak najlepiej wspierać misję ZHP – bo pamiętajmy, że grupa ZHP od początku miała wspierać działalność programową związku.

Konopnickiej 6

Sprawa budynku, w którym siedzibę ma Główna Kwatera ZHP, toczy się już od ponad 50 lat. Jesteśmy świadomi, że będzie toczyć się jeszcze przynajmniej kilka kolejnych. Jesteśmy gotowi wysłuchać propozycji wszystkich rozwiązań, skonsultować je ze specjalistami, a następnie wybrać te najlepsze i najbezpieczniejsze dla organizacji.

Ważne jest dla nas to, aby siedziba tworzyła warunki do pracy i abyśmy mieli stabilną sytuację prawną co do budynku.

Poprawa wizerunku zewnętrznego ZHP

Niestety wizerunek ZHP w ostatnim czasie ucierpiał. Wiele pracy i czasu będzie wymagało jego odbudowanie. Wiemy jednak, jak ważne jest postrzeganie organizacji przez samorządy, rodziców, partnerów czy inne osoby, które z nami współpracują lub potencjalnie mogłyby nas wesprzeć. To właśnie dlatego poprawę wizerunku zewnętrznego ZHP wskazujemy jako jeden z ważnych elementów naszej kandydatury. Chcemy, aby ZHP stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziaływał na otoczenie oraz był partnerem do rozmów o wspieraniu rozwoju młodego pokolenia.

Kampania wizerunkowa

Chcielibyśmy, we współpracy z chorągwiami, przeprowadzić kampanię „Sprawności na całe życie”, która planowana była przez Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP, zanim jego członkowie zrezygnowali w czerwcu 2021 roku z pełnienia funkcji. Kampania byłaby skierowana do odbiorców niezwiązanych z ZHP i miałaby na celu wsparcie naboru i wzrost liczebny organizacji. Kampania ta byłaby również pokazaniem dobrych praktyk: jak można tworzyć akcje promocyjne, które przynoszą realne korzyści dla organizacji.

ZHP jako ekspert we wspieraniu rozwoju

ZHP jest największą organizacją harcerską w Polsce, jest też jedną z największych w ogóle organizacji zrzeszających dzieci i młodzież w naszym kraju. Z tego powodu ZHP powinno zabierać głos w ważnych społecznie sprawach, pamiętając przy tym o apolityczności. ZHP powinno być rzecznikiem młodych ludzi – powinniśmy za pośrednictwem naszej organizacji dać im głos w ważnych dla nich sprawach. Chcemy, aby ZHP było zapraszane do dyskusji na tematy istotne dla dzieci i młodzieży oraz te, które dotyczą ich rozwoju. Powinniśmy być odpowiedzialni społecznie i w sposób świadomy kształtować oraz promować postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne, które przejawiają się również brakiem obojętności wobec otoczenia.

Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP

Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP był jednym z prężniej działających zespołów na poziomie centralnym. Chcemy przywrócić wydział i zespoły w nim pracujące. Komunikacja ZHP była doceniana i stawiana za wzór zarówno wśród organizacji w Polsce, jak i wśród innych organizacji skautowych. Chcemy wrócić do dobrych praktyk komunikacyjnych.

Partnerstwa i Ruch Przyjaciół Harcerstwa

Wiemy, jak ważne jest wsparcie otoczenia. Ważnym elementem poprawy wizerunku zewnętrznego ZHP będzie nawiązywanie nowych współprac i partnerstw – zarówno z biznesem, jak i z innymi organizacjami.

Chcemy również wrócić do rozmowy o Ruchu Przyjaciół Harcerstwa – o tym, jak powinien działać, jak z nim pracować i co może nam dać.

Patrzenie w przyszłość – organizacja 26. Światowego Jamboree Skautowego

Działając tu i teraz, nie możemy zapominać o patrzeniu w przyszłość. O rozwoju i o stawianiu czoła wyzwaniom. Ważnym i długofalowym zadaniem jest kwestia organizacji w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku. Musimy pamiętać, że dla ZHP Jamboree zaczyna się dziś. Wszyscy będziemy gospodarzami tego największego przedsięwzięcia programowo-edukacyjnego.

Jest to dla nas wielka szansa, ale również zobowiązanie wobec tych 50 000 skautek i skautów, którzy przyjadą do Polski w 2027 roku. Musimy zadbać o to, aby Jamboree było niesamowitym wydarzeniem edukacyjnym, a jednocześnie czasem pełnym przygód, osobistego rozwoju i nawiązywania nowych znajomości.

6 lat to na pewno wystarczający czas, aby dobrze zaplanować działania i rozważnie poprowadzić przygotowania, włączając w nie cały Związek. Musimy pamiętać, że organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie może dziać się obok bieżących działań ZHP, ale też nie może zdominować całkowicie aktywności naszej organizacji.

Jest to wielkie wyzwanie, któremu wspólnie musimy sprostać. Bo pamiętajmy – wszyscy będziemy gospodarzami Jamboree.

null

Kontakt

Masz pytania, chcesz nam coś przekazać? Porozmawiajmy!

martyna.kowacka@zhp.net.pl
Zadaj pytanie